Ny användare


AVTAL
Detta serviceavtal mellan Dig som användare och LFV som leverantör, fastställer villkor och förutsättningar för användning av AROWeb på https://aro.lfv.se/.

Behörighet
Inloggning och därmed möjligheten att skicka färdplaner från AROWeb får endast användas av piloter och andra personer inom flygoperativ verksamhet. Syftet med AROWeb är att färdplanering ska kunna ske för registrerad användare som huvudsakligen flyger med start eller landning i Sverige. För att få tillgång till AROWeb krävs registrering hos LFV. Registrerad kund erhåller ett mail där aktivering av kontot sker.
Kunduppgifterna; e-mail adress namn, organisation och telefon kommer att användas för spårning av otillbörlig användning, men också för att följa upp systemets nyttjandegrad inom olika kundgrupper. Din medlemsprofil är lösenordsskyddad för att hindra andra från att få tillgång till Dina personuppgifter. Du är ensam ansvarig för att hålla Ditt lösenord och Din användarinformation hemlig och uppmanas därför till största försiktighet vid hantering av denna.
Via www.aro.lfv.se kan man också nå informationssidor med MET/AIS.

Kundens konto
LFV hanterar samtliga personuppgifter i enlighet med gällande lag.
Färdplaner som kunden sparar är kopplade till kontot. Dessa färdplaner hanteras av kunden.

Om kunden önskar att avsluta sitt konto ska Flight Planning Center meddelas. Kontot raderas utan onödig fördröjning vilket innebär att samtliga kontouppgifter och färdplaner kopplade till kontot tas bort.

Ansvar
LFV frånsäger sig allt ansvar för förseningar eller andra konsekvenser som kan drabba kund p.g.a. tekniskt avbrott på AROWeb. LFV är inte ansvarig för skada som uppkommer genom att kunden inte kan utnyttja AROWeb på avsett sätt på grund av driftsavbrott eller annan störning i dator- eller kommunikationssystem som används av LFV. Vid driftavbrott är kunden hänvisad till Flight Planning Centre på Arlanda.
LFV förmedlar via AROWeb reguljär MET-information, men tar inget ansvar för faktainnehållet, eftersom det är levererat från tredje part.

Kundens ansvar
Kunden ansvarar för att kontrollera att erhållen information är uppdaterad. Kunden ansvarar för att färdplanering genomförs enligt gällande regler så att färdplan blir korrekt ifylld. Vid behov skall FPC och/eller meteorolog kontaktas för inhämtning av kompletterande uppgifter eller för konsultation.
Kunden ansvarar för att färdplan inlämnas i god tid före flygning enligt de regler som gäller i svensk AIP.
Kunden ansvarar för att alltid kontrollera att godkänd färdplan finns för flygning. Kund som uppsåtligen missbrukar systemet, kommer att avregistreras som behörig till AROWeb.

LFV ansvar
LFV ansvarar för kontroll av mottagen färdplan samt bevakning av svarsmeddelanden från IFPS. LFV ansvarar vidare för att svar på färdplan från IFPS vidarebefordras till kund.

Vid tekniskt avbrott skall LFV ha beredskap för att kunna återställa systemets funktioner utan onödig fördröjning.

Som kund i LFV AROWeb accepterar jag ovanstående villkor och förutsättningar.

2019-03-07